Realizace projektu - aktuálně

Průběžně aktualizované informace o postupu realizace projektu "Státní zámek Telč - Růže Vysočiny" (2016 - 2022).

20. května 2020

 • Při kopání kanalizační šachty v SV nároží 1. patra pivovaru byl nalezen trám, vyčnívající z původní středověké zdi. Jedná se o nejstarší dřevěný prvek nalezený na zámku, který pochází z roku 1477. Nález spadá do doby Jindřicha IV. z Hradce (1466 - 1507), jehož vnuk Zachariáš zdejší hrad přestavěl na velkolepý renesanční zámek.

květen 2020

 • Bylo postaveno lešení na Hospodářském nádvoří. Na pivovaře se připravují rozvody vody a kanalizace pro nově budované místnosti.

30. dubna 2020

 • Byly osazeny dveře do nového vstupu na severní terase. Vstup byl zřízen pro větší bezpečnost návštěvníků během oprav zámku.

27. dubna 2020

 • Při provádění rozvodů elektřiny v muzeu bylo v komíně nalezeno 14 ks zmačkaných papírů, datovaných nejčastěji roku 1859. Zřejmě se jedná o soudní záznamy. Papíry jsou ve velice dobrém stavu, po vyčištění a vyrovnání proběhne průzkum jejich obsahu.

duben 2020

 • Na Malém dvorku bylo postaveno lešení a byla zahájena renovace omítek. Nad stropem Rytířského sálu byla provedena sonda, aby mohl být upřesněn postup restaurování malovaného stropu. Rytířský sál byl vyklizen a připraven na stavební práce.

18. březen 2020

 • V několika místnostech muzea byly nalezeny původní keramické renesanční podlahy.

březen 2020

 • Byly zahájeny stavební práce v muzeu (odstraňování novodobých maleb, rozvody elektřiny, rozebrání podlah určených k renovaci)

únor 2020

 • Byly zahájeny stavební práce v patře pivovaru (vybourání podlahy pod nově budovanými místnostmi pro správce depozitáře a badatele, odtěžení části násypu). V prostorách muzea byl proveden podrobný průzkum omítek, byly určeny vrstvy maleb k odstranění a vrstvy maleb k renovaci.

13. únor 2020

 •   Firmě GEOSAN GROUP a.s. bylo předáno staveniště.

4. únor 2020

 •   Byla uzavřena smlouva s firmou GEOSAN GROUP a.s.

16. leden 2020

 • Bylo zveřejněno Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky.
  Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma GEOSAN GROUP a.s. ve výši 167 mil. Kč vč. DPH. Nabídka splňuje veškeré požadavky stanovené v zadávacích podmínkách. Nyní poběží lhůta 15 dnů na podání námitek, poté bude možno uzavřít smlouvu s dodavatelem.

  Tisková zpráva ke stažení

18. prosinec 2019

 • Do výběrového řízení na dodavatele stavby se přihlásilo 5 firem. Hodnotícím kritériem byla nabídka nejnižší ceny. V současné době probíhá proces posouzení a hodnocení nabídek. Dodavatel by měl být znám v polovině ledna 2020.

11. prosinec 2019

 •   Vzhledem k velkému počtu dotazů bylo výběrové řízení prodlouženo do 18. 12. 2019.

7. listopad 2019

 • Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Termín podání nabídek je 11. 12. 2019.
  Prohlídka proběhne 21. 11. 2019 v 10:00 hod.
  Stavební obnova zahrnuje část starého gotického hradu včetně sklepů, jižní palác a kapli Všech svatých, část severního paláce, hospodářskou budovu (pivovar), včetně interiérů. Součástí obnovy je i zámecká zahrada a zahradní arkáda, páteřní rozvody technických sítí, plochy nádvoří a fasády.
  Ukončení prací se předpokládá v červnu 2022.

září 2019

 • Dokončeno přejímací řízení dokumentace pro provedení stavby. Zažádáno o závazné stanovisko k této dokumentaci a připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby.

červenec 2019

 • Byla dokončena tři výběrová řízení na technický dozor stavby (Ing. Herálecký Jan), koordinátora BOZP (Macháček J. ) a záchranný archeologický výzkum (Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace).

duben 2019

 • Vypsána výběrová řízení na technický dozor stavby a koordinátora BOZP.

březen 2019 - květen 2019

 • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, v koordinaci se zpracováním architektonického řešení expozice muzea (Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. a Design By Hy, s.r.o.).

únor 2019 - květen 2019

 • Zpracování archtitektonického řešení expozice zámeckého muzea (Design By Hy, s.r.o.). Doplňující průzkumy (restaurátorský průzkum omítek v prostorách muzea, průzkum stropů v prostorách muzea).

červen 2018 - červen 2019

 • Zpracování restaurátorských záměrů na restaurování historického mobiliáře (převážně se jedná o mobiliář zámku) a podávání žádostí o závazná stanoviska na tyto záměry.

13. únor 2018

 • Schválení žádosti o podporu.

říjen 2017 - prosinec 2017

 • Předstihový záchranný archeologický výzkum (NPÚ ÚOP Telč).

červen 2017 - září 2017

 • Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a analýza rizik.

13. březen 2017

 • Podání žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů v programu IROP, výzva č. 52. Revitalizace vybaných památek II, SC 3.1

září 2015 - březen 2017

 • Příprava projektu Státní zámek Telč - Růže Vysočiny (stavebně historické a restaurátorské průzkumy, archeologický speleogický průzkum, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu, zpracování libret k prohlídkovým trasám).