Státní zámek Telč - Růže Vysočiny

Revitalizace památky světového dědictví UNESCO

Hlavním cílem projektu je zachování, ochrana a rozvoj národní kulturní památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, státního zámku Telč. Především pak památková obnova zámku Telč formou zefektivnění prezentace a ochrany kulturního dědictví, zkvalitnění služeb návštěvníkům a rozšíření možnosti zpřístupnění objektu, kdy součástí projektu je velký podíl restaurátorských prací (konzervace movitých předmětů).

  • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020 (IROP) 
  • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II
  • doba trvání projektu: 5. 9. 2016 – 31. 12. 2022
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 211 588 964,02 Kč
  • celkové způsobilé výdaje projektu: 210 870 789,02 z toho, 179 240 170,66 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 31 630 618,36 Kč ze státního rozpočtu
  • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 718 175,00 Kč
  • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 5/2018 ze dne 27. 3. 2018.

Realizací projektu dojde k technické a stavební obnově objektu zámku Telč (odstranění havarijního stavu elektroinstalací a střechy, nevyhovujícího stavu vybraných konstrukcí a fasád) za účelem zvýšení atraktivity zámku Telč pro návštěvníky, s předpokládaným nárůstem zájmu veřejnosti téměř o 7%.

Dokončením projektu se rozšíří nabídka zpřístupněných prostor o nově vybudovanou expozici Zámeckého muzea a novou  prohlídkovou trasu „Pivovar s instalovaným depozitářem“. Projekt umožní rovněž zkvalitnění a rozšíření využitelnosti zámecké zahrady a zlepší úroveň poskytovaných služeb vybudováním návštěvnické infrastruktury v soudobých standardech. Pro návštěvníky méně viditelné, přesto však velice důležité je i zvýšení zabezpečení z pohledu požární ochrany a digitalizace výstupů projektu.

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Původní interiéry se dochovaly ve velmi dobrém stavu a jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění na naše území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp. Přestavba telčského gotického hradu probíhala pod vedením italských mistrů. Náročná renesanční úprava nejstarší části telčského zámku byla podniknuta roku 1553, kdy se Zachariáš z Hradce oženil s Kateřinou z Valdštejna. Na portálech, fasádách i v interiérech zámku nacházíme v hojné míře erbovní znaky novomanželů. Nejmajestátnějším interiérem telčského zámku je Zlatý sál, prostupující našíř celý trakt nověji vystavěného renesančního severního paláce. Nízké arkádové ochozy rámují renesanční zahradu. Architektem, který vtiskl konečnou podobu celému areálu, byl pravděpodobně Baldassare Maggi z Arogni. Poslední stavební aktivitou bylo vybudování pohřební kaple Všech svatých (1580). Původní stav většiny prostor nenarušili ani pozdější majitelé zámku, a tak se dnes Telč řadí k několika málo intaktně zachovaným českým a moravským renesančním zámkům.

Kontaktní osoby: