Odhalte fungování jezuitského řádu na výstavě v Telči

Od 11. června do 13. září se v Univerzitním centru Masarykovy univerzity otevírá tříměsíční výstava Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Do bývalé jezuitské koleje se navrátí autentické předměty dosahující stáří i přes 300 let. Součástí výstavy bude i řada doprovodných a edukačních programů.

Výstava je zakončením projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Cílem je přiblížit působení jezuitského řádu, který je dodnes zahalen řadou mýtů a polopravd. Tento pětiletý projekt měl za úkol poznat a popsat fungování řádu v Telči, vztah majitelů panství, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a městské komunity. Výzkum přinesl mnoho zajímavých objevů, jako jsou doklady života jezuitů a obyvatel Telče či cenná umělecká díla. A právě některé tyto nalezené artefakty si mohou návštěvníci od začátku června prohlédnout veřejně.

Místem výstavy je Univerzitní centrum Telč, které bylo původně bývalým jezuitským probačním domem Tovaryšstva Ježíšova. Expozice proto přinese i vhled do života zdejší komunity a zejména do způsobu prožívání tzv. třetí probace – závěrečné fáze formace mladých jezuitských kněží, pro kterou byl zdejší dům zřízen. Odhalí, jak jezuité či mecenáši ovlivňovali náboženský životvzdělávání ve městě i okolí.

     

Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout i vybavení kolejní lékárny, jako je malovaná skříň pro uchovávání surovin. Při léčení a předcházení nemocem se neužívala pouze přírodní léčiva, ale spoléhalo se také na pomoc světců, a proto je toto téma prezentováno společně s tzv. duchovní apatykou.

Od 21. 6. do 4. 10. se návštěvníkům navíc otevře i telčská jezuitská knihovna, která se nachází v prostorách premonstrátské kanonie v Nové Říši. Téma telčské jezuitské knihovny se totiž ukázalo natolik širokým, že dalo vzniknout samostatné výstavě.

Připravena je také rozsáhlá doprovodná publikace výstavy – kritický katalog, který sestává z odborných studií a katalogových hesel s bohatým obrazovým materiálem.

     

  Krátce o jezuitském řádu
Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu) neboli jezuitský řád patří k nejvýznamnějším řeholním společenstvím římskokatolické církve. Bylo založeno sv. Ignácem z Loyoly v roce 1534 a schváleno papežskou kurií roku 1540. Do českých zemí přicházejí první jezuité roku 1556 na pozvání císaře Ferdinanda I. Skupina, kterou vyslal do Prahy sám zakladatel řádu, přišla z Říma přes Vídeň. V neklidných časech stavovského povstání (1618-1620) bylo Tovaryšstvo z řádových domů vypuzeno (Klementinum, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Chomutov), aby se po bitvě na Bílé Hoře na naše území vrátilo. V období následné rekatolizace se stalo silným nástrojem vládnoucí habsburské dynastie v zápase s nekatolíky. Hlavní náplní řádu vždy byla a je pastorační a misijní činnost, jeho členové však také výrazně vynikli na poli vzdělávání, vědy i obecně kulturního působení. Postupem času na našem území vznikla síť jezuitských řádových domů a česká provincie se osamostatnila (1623) z rakouské provincie, pod níž původně české země spadaly. Klíčovou úlohu ve vzdělávání hrály univerzity v Praze a Olomouci. Tím se Tovaryšstvu podařilo zastávat monopol v oblasti vysokého školství, čímž si vysloužili nevraživost jak mezi dalšími řeholními řády, tak i u špiček církevní hierarchie. Důležitým aspektem souvisejícím s jejich činností byla i správa mnoha poutních míst. Roku 1773 bylo Tovaryšstvo Ježíšovo zrušeno výnosem papeže Klementa XIV. Jedním z hlavních důvodů byl dalekosáhlý vliv řádu a jeho rostoucí světská i církevní moc. Řád byl následně obnoven roku 1814 papežem Piem VII. a tzv. druhé Tovaryšstvo působí dodnes.

Více informací o jezuitech v Telči

Související akce

Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, Telč

10. 6. 2020 – 13. 9. 2020

Související novinky

Slavnostní zahájení výstavy Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Prezentace 3D modelů historických staveb
16. 6. 2020 aktualizováno 22. 6. 2020
Výstava o jezuitech v Telči začala